Aktuellt

Kvalitena AB (publ) förvärvar två verksamhetsfastigheter

3 oktober, 2019

Kvalitena AB (publ) har förvärvat fastigheterna Sigtuna Märsta 21:33 samt Uppsala Svartbäcken 19:1.

Kvalitena AB (publ) har genom bolag förvärvat två fastigheter i Sigtuna och Uppsala. Fastigheterna omfattar totalt 4 148 kvm uthyrbar area.

Vi är glada över att ha förvärvat två fastigheter med goda utvecklingsmöjligheter och utmärkta lägen. För Kvalitena är detta ytterligare ett steg att stärka vår portfölj med lager- , lättindustri- och logistikfastigheter” säger Knut Pousette, VD Kvalitena.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Kvalitena AB, VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena AB (publ) emitterar ytterligare obligationer om 200 MSEK

18 september, 2019

Kvalitena AB (publ) emitterar ytterligare obligationer om 200 MSEK

Kvalitena AB (publ) (”Kvalitena” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget framgångsrikt har emitterat ytterligare obligationer om 200 MSEK inom ramen för Kvalitenas existerande upp till 800 MSEK icke säkerställda obligationsram med ISIN SE0012675155 och slutförfall i december 2022. De ytterligare obligationerna emitterades till ett pris om 100,00 procent av det nominella beloppet. Kvalitena har tidigare emitterat obligationer om 500 MSEK, vilket innebär att den totala volymen inom ramen nu uppgår till 700 MSEK.

Emissionslikviden ska användas för generella företagsändamål. De befintliga obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm och Kvalitena kommer att ansöka om att även de nyemitterade obligationerna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Kvalitena AB, VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Informationen är sådan som Kvalitena AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 september 2019 kl. 16.40.

Kvalitena undersöker möjligheten att emittera företagsobligationer

11 september, 2019

Kvalitena AB (publ) (”Kvalitena”) avser undersöka möjligheten att emittera ytterligare seniora icke-säkerställda företagsobligationer under befintligt obligationslån 2019/2022 (ISIN: SE0012675155). Kvalitena har mandaterat ABG Sundal Collier som rådgivare för att arrangera investerarmöten med start den 13 september. Efter genomförda investerarmöten kan en obligationsemission inom befintligt rambelopp om 800 MSEK, varav 500 MSEK utestår med slutligt förfall i december 2022, komma att genomföras med förbehåll för bland annat rådande marknadsvillkor. Emissionslikviden avses användas till generella verksamhetsändamål.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Kvalitena skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 296/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 september 2019 kl. 14:45

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Kvalitena AB, VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q2 2019

30 augusti, 2019

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q1 2019. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se Finansiell info – Finansiella rapporter.

Delårsrapport Q2 2019

Kvalitena AB (publ) offentliggör prospekt och obligationer upptas till handel på Nasdaq Stockholm

1 augusti, 2019

Kvalitena AB (publ) offentliggör prospekt.

Kvalitena AB (publ) (”Kvalitena”) emitterade den 4 juni 2019 icke säkerställda obligationer om sammanlagt SEK 500 000 000 inom ett totalt rambelopp om SEK 800 000 000 på den svenska obligationsmarknaden. Obligationerna har en löptid om 3,5 år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 6,00 procent per år.

Kvalitena har ansökt om att uppta obligationerna till handel på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har beslutat att uppta obligationerna till handel den 2 augusti 2019. Sista handelsdagen infaller den 25 november 2022.

Med anledning av detta har Kvalitena upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 vad gäller formatet på, innehållet i och granskningen och godkännandet av de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. Prospektet (inklusive införlivade dokument) och en separat kopia av sammanfattningen kommer att hållas tillgängliga via Kvalitenas hemsida (www.kvalitena.se). Prospektet kommer också att hållas tillgängligt via Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Kvalitena AB, VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Denna information är sådan information som Kvalitena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2019 kl. 18:15.

Kvalitena AB (publ) – Prospectus SEK 500m Notes (31 July 2019)

Summary of Prospectus SEK 500m Notes (31 July 2019)