Aktuellt

Organisational Changes

22 februari, 2021

On 26th February 2021, after 6 years of service as CFO and for the past year as interim CEO, Jonas Vestin has decided to leave Kvalitena to explore new opportunities. Jonas has been a valued colleague and held the interim CEO role since the spring of 2020.

Commencing on 1st March 2021, former Kvalitena CFO Harald Pousette will take on the role of ‘Interim CEO’. Harald has been with Kvalitena since 2010, most recently heading Kvalitena Industrier, the Company’s investments outside of the real estate market, and was previously with The Collins Group and Dresdner Kleinwort Wasserstein. Christer Lindholm from Addeno has joined Kvalitena as ‘interim CFO’. Christer has an extensive experience from management consulting and several interim management roles. Christer has previously been involved in Kvalitena Industrier’s portfolio companies. Prior to joining Kvalitena Christer has been with e.g. FOREX Bank and PA Consulting Group.

”We would like to thank Jonas for his years of service to the company and wish him well in all his new endeavours” said Seth Lieberman, Executive Chairman.

For further information please contact: Seth Lieberman, Executive Chairman of the Board, Seth.Lieberman@kvalitena.se +46 (0) 8 121 317 00

 

Kallelse till extra bolagsstämma

26 januari, 2021

Aktieägarna i Kvalitena AB (publ), 556527-3314, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 26 februari 2021.

Förutsättningar för deltagande
För att aktieägare skall ha rätt att genom förhandsröstning delta vid extra bolagsstämman ska denne vara införd i aktieboken måndagen den 22 februari 2020, dels senast torsdagen den 25 februari 2021 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s k poströstning enligt 22§ lagen 2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.kvalitena.se Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Kvalitena tillhanda senast torsdagen den 25 februari 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Kvalitena AB (publ) c/o Stendörren, Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@kvalitena.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning för stämman

 • 1 Stämmans öppnande, val av ordförande och protokollförare
 • 2 Fastställande av röstlängd
 • 3 Val av justeringsmän
 • 4 Kallelse
 • 5 Fastställande av dagordning
 • 6 Val av styrelseledamöter
 • 7 Ändring av bolagets säte
 • 8 Ändring av bolagsordningens verksamhetsparagraf
 • 9 Stämmans avslutande

Aktieägare representerande en kvalificerad majoritet av aktierna i bar föreslagit att:

 • 1 Vid val av ordf. och protokollförare väljs Seth Lieberman respektive Per Gustaf Ekbom
 • 2 Fastställande av röstlängd, att röstlängden godkänns.
 • 3 Vid val av justeringsmän väljs Seth Lieberman och Jonas Vestin
 • 4 Kallelse, att stämman förklaras behörigen sammankallad.
 • 5 Fastställande av dagordning, att dagordningen godkänns
 • 6 Vid val av styrelseledamöter väljs Jonas Vestin och Per Gustaf Ekbom till nya styrelseledamöter. Thomas Kjessler kvarstår som styrelseledamot och Seth Lieberman kvarstår som styrelseledamot och ordförande.
 • 7 Ändring av bolagets säte, att bolagets säte ändras till Stockholm.
 • 8 Ändring av bolagsordningens verksamhetsparagraf, att den ändras enligt nedan.
 • 9 Stämmans avslutande

 Beträffande punkterna 6,7 och 8 noteras följande:

6      Jonas Vestin och Per Gustaf Ekbom väljs till styrelseledamöter. Jonas har varit anställd i bolagets dotterbolag Slottsfabriken Egendomsförvaltning AB sedan 2014 och är idag t f verkställande direktör i bolaget. Per Gustaf är advokat och delägare i Advokatfirman Hammarskiöld & Co.

7      Bolagets säte föreslås flyttat till Stockholm

8      Bolagets verksamhet, vilken regleras genom §3 i bolagsordningen, har idag följande lydelse:

Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter, kapitalförvaltning, förädla och utveckla bolag som bedriver försäljning av industri- och konsumentvaror inom bil- och kommunikationsområdena, utbildnings- och konsultverksamhet inom ekonomi-, data- och språkområdena och kvalitetsfrågor samt köp, försäljning och uthyrning av flygplan och andra luftfartyg samt därmed förenlig verksamhet.

Ny lydelse föreslås bli:

Bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, förvärva, äga, förvalta, utveckla och försälja fastigheter samt bedriva kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.

 

————————————————————–

Januari 2021

Styrelsen för Kvalitena AB (publ)

 

Kallelse till extra bolagsstämma

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

Kvalitena förvärvar fastighetsportfölj i Texas, USA

30 december, 2020

Kvalitena AB (publ) har träffat avtal med Dorco International B.V. om att förvärva en fastighetsportfölj bestående av 48 fastigheter i delstaten Texas i USA till ett sammanlagt marknadsvärde om ca 120 miljoner amerikanska dollar. Förvärvet sker genom en bolagstransaktion till en köpeskilling motsvarande eget kapital vilken betalas genom kvittning mot fordran som Kvalitena AB (publ) har på Dorco International B.V.. Tillträdet sker den 31 december 2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tillförordnad vd Jonas Vestin, jonas.vestin@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Denna information är insiderinformation som Kvalitena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2020 kl. 15:00.

 

Kvalitena acquires a real property portfolio in Texas, USA

Kvalitena AB (publ) has entered into an agreement with Dorco International B.V. to acquire a real property portfolio comprising of 48 properties located in the state of Texas, United States of America, with a total market value of approximately USD 120 million. The acquisition is structured as a company transaction for a purchase price equal to the equity value which will be paid by setting off a receivable of Kvalitena AB (publ) against Dorco International B.V.. Closing will occur on 31 December 2020.

For further information, please contact:
Acting CEO Jonas Vestin, jonas.vestin@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00.

This is information that Kvalitena AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication trough the agency of the contact person set out above, on 30 December 2020 at 15:00 CET.

Kvalitena har tecknat avtal om avyttring av en kommersiell fastighet i Örebro

21 december, 2020

Kvalitenas dotterbolag Kvalitena Ragde Holding AB har tecknat avtal om att avyttra fastigheten Örebro Chauffören 6 genom en bolagstransaktion. Kvalitena Ragde Holding AB är samägt med norska Ragde Eiendom AS. 

Fastigheten omfattar ca 18 400 kvadratmeter och försäljningen sker till ett överenskommet marknadsvärde som ligger i linje med värdering. Frånträde förväntas ske i januari 2021. 

Del av nettolikviden från försäljningen kommer att användas för att amortera på Kvalitenas obligationslån med förfall 2021-09-30 (ISIN: SE0009664949).  

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tillförordnad vd Jonas Vestin, jonas.vestin@kvalitena.se, eller styrelseordförande Seth Lieberman, seth.lieberman@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Denna information är insiderinformation som Kvalitena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december kl. 12.00.

Kvalitena amorterar obligationslån

18 december, 2020

Kvalitena AB (publ) amorterar den 8 januari 2021 46 884 000 kr på sitt obligationslån med ISIN SE0009664949. Amorteringen sker med tillägg för en premie om 468 840 kr samt dröjsmålsränta om 31 600 kr. Amorteringen sker enligt obligationslånevillkoren till följd av försäljning av tillgångar.

Bifogat detta pressmeddelande är meddelandet om amorteringen till obligationsinnehavarna.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tillförordnad vd Jonas Vestin, jonas.vestin@kvalitena.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2020 kl. 15.15.

Notice of Mandatory Redemption SE000966494