Aktuellt

Kvalitena publicerar kvartalsrapport för Q2 2021

29 augusti, 2021

Kvalitena publicerar kvartalsrapport för Q2 2021. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Kvartalsrapport Q2 2021

Kvalitena amorterar obligationslån

8 juni, 2021

Kvalitena AB (publ) amorterar den 5 juli 2021 34 039 200 kr på sitt obligationslån med ISIN SE0009664949. Amorteringen sker med tillägg för en premie om 1 021 176 kr. Amorteringen sker enligt obligationslånevillkoren till följd av försäljning av tillgångar.

Se nedan länk till meddelandet om amorteringen till obligationsinnehavarna.

Austin – Notice of Mandatory Redemption

 

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00

Kvalitena publicerar kvartalsrapport för Q1 2021

30 maj, 2021

Kvalitena publicerar kvartalsrapport för Q1 2021. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

kvartalsrapport för Q1 2021

 

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00

Kvalitena AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020

29 maj, 2021

Kvalitena publicerar Årsredovisning 2020, för att läsa årsredovisningen klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Kvalitena AB (publ) årsredovisning 2020

 

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00

Kallelse till årsstämma 2021 i Kvalitena AB (publ)

28 maj, 2021

Aktieägarna i Kvalitena AB (publ) kallas härmed till årsstämman 2021 tisdagen den 29 juni 2021.

 

Förutsättningar för deltagande
För att aktieägare ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid årsstämman ska denne vara införd i aktieboken den 28 juni 2021, dels senast måndagen den 28 juni 2021 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgänglig på bolagets hemsida www.kvalitena.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.
Det ifyllda formuläret måste vara Kvalitena tillhanda senast den 28 juni 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Kvalitena AB (publ) c/o Stendörren, Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@kvalitena.se. Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Kvalitenas hemsida. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte avge förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande och protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande Kvalitenas vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Val av styrelse och revisor.

Förslag till beslut

Punk 1 – Förslag till beslut om val av ordförande och protokollförare
Styrelsen har föreslagit att Seth Lieberman väljs till ordförande vid årsstämman och Per Gustaf Ekbom väljs till protokollförare.

Punkt 2 – Förslag till beslut om upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Kvalitena baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringsmännen.

Punk 4 – Förslag till beslut om val av en eller två justeringspersoner
Styrelsen har föreslagit att Seth Lieberman och Harald Pousette väljs som justeringspersoner.

Punkt 7.b – Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen har föreslagit att samtliga till årsstämman förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 8 – Förslag till beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Styrelsen har föreslagit att arvode ska utgå med 1 000 000 kronor till styrelsens ordförande.
Styrelsen har vidare föreslagit att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Förslag till beslut om val av styrelse och revisor
Styrelsen har föreslagit omval av Seth Lieberman, Per Gustaf Ekbom och Hans Lycketorp för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Styrelsen har vidare föreslagit omval av revisionsbolaget Rådek AB för tiden intill nästa årsstämma. För det fall Rådek AB väljs kommer Johan Rudengren att vara huvudansvarig revisor.

Upplysningar på stämman
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) har aktieägarna i vissa fall rätt på årsstämman att begära upplysningar från Kvalitenas styrelse och verkställande direktör.
Eftersom årsstämman hålls i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor ber Kvalitena aktieägare att ställa frågor i förväg till styrelse och/eller verkställande direktör genom att skicka dessa via e-post till harald.pousette@kvalitena.se senast måndagen den 19 juni 2021. Styrelsen och den verkställande direktören kommer lämna eventuella upplysningar genom att hålla dem tillgängliga hos Kvalitena (adress: Kvalitena AB (publ), c/o Stendörren, Strandvägen 5A, 114 51) och på hemsidan (www.kvalitena.se) senast den 24 juni 2021.

Tillgängliga handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2020 hålls tillgängliga hos Kvalitena (adress: Kvalitena AB (publ), c/o Stendörren, Strandvägen 5A, 114 51). Kopior av dessa handlingar kommer att skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

______________________

Stockholm, maj 2021

KVALITENA AB (PUBL)
STYRELSEN

 

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING (1497899)