Aktuellt

Kvalitena publicerar Bokslutskommuniké 2019

3 mars, 2020

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Bokslutskommuniké 2019. För att läsa rapporten se Finansiell info – Finansiella rapporter.

Kvalitena AB (publ) offentliggör prospekt och avser ansöka om upptagande till handel av obligationslån på Nasdaq Stockholm

12 februari, 2020

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) emitterade den 18 december 2019 icke säkerställda obligationer om sammanlagt SEK 100 000 000 inom ett totalt rambelopp om SEK 800 000 000 (varunder obligationer om sammanlagt SEK 700 000 000 sedan tidigare emitterats) på den svenska obligationsmarknaden. Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 6,00 procent per år och har slutförfall den 4 december 2022.

Bolaget avser ansöka om upptagande till handel av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (”Förordningen”). Prospektet (inklusive införlivade dokument) och en separat kopia av sammanfattningen kommer att hållas tillgängliga via Bolagets hemsida (www.kvalitena.se). Prospektet kommer också att hållas tillgängligt via Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Kvalitena AB, VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Denna information är sådan information som Kvalitena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Förordningen. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020 kl. 14.00.

Kvalitena AB (publ) – Prospectus SEK 100m Notes

Summary of Prospectus SEK 100m Notes (12 February 2020)

Kvalitena AB (publ) hyr ut 19 000 kvm i Örebro

20 december, 2019

Kvalitena har tecknat nytt långt hyresavtal med Onninen (del av finska Kesko Group) om totalt 19 000 kvm med ett hyresvärde om 120 mkr.

Vi är väldigt glada över att Onninen vill fortsätta utveckla sitt centrallager tillsammans med oss” säger Knut Pousette, VD Kvalitena.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Kvalitena AB, VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena emitterar ytterligare obligationer om 100 MSEK

12 december, 2019

Kvalitena AB (publ) (”Kvalitena” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget framgångsrikt har emitterat ytterligare obligationer om 100 MSEK inom ramen för Kvalitenas existerande upp till 800 MSEK icke säkerställda obligationsram med ISIN SE0012675155 och slutförfall i december 2022. De ytterligare obligationerna emitterades till ett pris om 100,00 procent av det nominella beloppet. Total utestående volym uppgår efter emissionen till 800 MSEK.

I samband med emissionen har Kvalitena köpt tillbaka obligationer om 10 MSEK i förfallet 2020. Övrig del av emissionslikviden ska användas för generella verksamhetsändamål. De befintliga obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm och Kvalitena kommer att ansöka om att även de nyemitterade obligationerna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

ABG Sundal Collier har agerat som finansiell rådgivare i samband med den nya obligationsemissionen. Wigge & Partners har varit legal rådgivare.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Kvalitena AB, VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Informationen är sådan som Kvalitena AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 december 2019 kl. 13.35.

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q3 2019

4 december, 2019

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q3 2019. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter

Delårsrapport Q3 2019