Aktuellt

Kallelse till extra bolagsstämma i Kvalitena AB (publ)

27 maj, 2021

Aktieägarna i Kvalitena AB (publ), 556527-3314, kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 juni 2021.

 

Förutsättningar för deltagande
För att aktieägare ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid extra bolagsstämma ska denne vara införd i aktieboken den 9 juni 2021, dels senast onsdagen den 9 juni 2021 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämma endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgänglig på bolagets hemsida www.kvalitena.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämman.
Det ifyllda formuläret måste vara Kvalitena tillhanda senast den 9 juni 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Kvalitena AB (publ) c/o Stendörren, Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@kvalitena.se. Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Kvalitenas hemsida. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte avge förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning
§ 1 Stämmans öppnande, val av stämmans ordförande och protokollförare
§ 2 Fastställande av röstlängd
§ 3 Val av justeringsmän
§ 4 Kallelse
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Val av styrelseledamöter
§ 7 Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punk 1 – Förslag till beslut om stämmans ordförande och protokollförare
Seth Lieberman väljs till stämmans ordförande och Per Gustaf Ekbom väljs till protokollförare.

Punkt 2 – Fastställande av röstlängd
Röstlängden ska godkännas.

Punk 3 – Val av justeringsmän
Seth Lieberman och Harald Pousette väljs som justeringsmän.

Punkt 4 – Kallelse
Stämman förklaras behörigen sammankallad.

Punkt 5 – Fastställande av dagordning
Stämman godkänner dagordningen.

Punkt 6 – Val av styrelseledamöter
Vid val av styrelseledamot väljs Hans Lycketorp till ny styrelseledamot. Stämman ska besluta att Thomas Kjessler entledigas som styrelseledamot. Seth Lieberman och Per Gustaf Ekbom kvarstår som styrelseordförande respektive styrelseledamot.

Punkt 7 – Stämmans avslutande

______________________
Maj 2021
Styrelsen för Kvalitena AB (publ)

 

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KVALITENA AB (1493979)

ANMÄLAN-OCH-FORMULÄR-FÖR-FÖRHANDSRÖSTNING (1493983)

Kvalitena frånträder Industrifastighet i Umeå

20 maj, 2021

Kvalitena frånträder en industrifastighet i Umeå. Frånträdet genomfördes den 17 maj 2021. Fastigheten omfattar en uthyrningsbar yta på ca. 20.500 kvadratmeter.

Del av nettolikviden från försäljningen kommer enligt obligationsvillkoren att användas för att amortera på Kvalitenas obligationslån med förfall 2021-09-30 (ISIN: SE0009664949)

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00

Kvalitena avyttrar fastighet i Örebro

20 maj, 2021

Kvalitena avyttrar fastighet i Örebro som omfattar en uthyrningsbar yta på ca. 4 040 kvadratmeter.

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00

Kvalitena frånträder lagerfastighet i Helsingborg

6 maj, 2021

Kvalitena frånträder en lagerfastighet i Helsingborg till Oscar Properties. Frånträdet genomfördes den 30 april 2021. Fastigheten omfattar en uthyrningsbar yta på ca. 62.000 kvm och Försäljningen förväntas medföra ett positivt resultat under det andra kvartalet 2021.

Del av nettolikviden från försäljningen kommer enligt obligationsvillkoren att användas för att amortera på Kvalitenas obligationslån med förfall 2021-09-30 (ISIN: SE0009664949)

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00

Kvalitena ökar sitt ägande i Oscar Properties efter stor fastighetsaffär

23 april, 2021

Kvalitena AB (publ)(”Kvalitena”), har idag tecknat avtal med Oscar Properties Holding AB (publ) om att avyttra 16 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 930 miljoner kronor med ett årligt driftnetto uppgående till cirka 60 miljoner kronor. Förvärvet är villkorat av finansiering.

Transaktionen gäller 16 fastigheter i Helsingborg, Skellefteå, Skövde, Sundsvall och Umeå med flera orter som tillsammans inrymmer en uthyrningsbar area om cirka 100 000 kvadratmeter. De tre största hyresgästerna står för 45 procent av hyresintäkterna och avtalen för dessa har en genomsnittlig löptid på 10,8 år. Totalt uppgår hyresvärdet till cirka 70 miljoner kronor årligen och merparten av hyresavtalen är så kallade triple net. Tillträde beräknas ske under det tredje kvartalet 2021.

”Med dessa förvärv fortsätter vi den resa vi påbörjat och utökar portföljen med 16 attraktiva fastigheter på bra lägen runtom i landet. Det faktum att en så välrenommerad investerare som Kvalitena samtidigt ökar sitt ägande i Oscar Properties utgör ett bevis på att det finns ett stort förtroende för vår strategi i marknaden,” kommenterar Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.

”Genom denna affär så får Kvailtena en attraktiv plattformsinvestering i en fastighetsportfölj med betydande utvecklingspotential både i förvaltningsportföljen och i utvecklingsportföljen. Kvalitena ser investeringen i Oscar Properties som långsiktig och bedömer att kombinationen av en fin portfölj av kassaflödesgenererande fastigheter i kombination med spännande
utvecklingsfastigheter ger Oscar Properties en bra balans med goda framtidsutsikter,”
säger Harald Pousette, vd Kvalitena.

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00