Aktuellt

Kvalitena AB (publ) offentliggör prospekt och obligationer upptas till handel på Nasdaq Stockholm

1 augusti, 2019

Kvalitena AB (publ) offentliggör prospekt.

Kvalitena AB (publ) (”Kvalitena”) emitterade den 4 juni 2019 icke säkerställda obligationer om sammanlagt SEK 500 000 000 inom ett totalt rambelopp om SEK 800 000 000 på den svenska obligationsmarknaden. Obligationerna har en löptid om 3,5 år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 6,00 procent per år.

Kvalitena har ansökt om att uppta obligationerna till handel på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har beslutat att uppta obligationerna till handel den 2 augusti 2019. Sista handelsdagen infaller den 25 november 2022.

Med anledning av detta har Kvalitena upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 vad gäller formatet på, innehållet i och granskningen och godkännandet av de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. Prospektet (inklusive införlivade dokument) och en separat kopia av sammanfattningen kommer att hållas tillgängliga via Kvalitenas hemsida (www.kvalitena.se). Prospektet kommer också att hållas tillgängligt via Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Kvalitena AB, VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Denna information är sådan information som Kvalitena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2019 kl. 18:15.

Kvalitena AB (publ) – Prospectus SEK 500m Notes (31 July 2019)

Summary of Prospectus SEK 500m Notes (31 July 2019)

Kvalitena AB (publ) inleder samarbete med EQT Real Estate

8 juli, 2019

Kvalitena AB (publ) inleder sammarbete med EQT Real Estate.

EQT Real Estate (EQT) förvärvade av Kvalitena AB (publ) den 5 juli 2019 en portfölj om 21 fastigheter bestående av främst verksamhetslokaler i Mälardalen. Kvalitena kvarstår som minoritetsägare.

Vi är glada över att inleda detta strategiska samarbete med EQT, nordens största och mest framstående private-equity bolag. Tillsammans kommer vi fortsätta utveckla portföljen och vidare investera i och förvärva verksamhetsfastigheter med starka kassaflöden i mycket goda lokala lägen” säger Knut Pousette, VD Kvalitena.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Kvalitena AB, VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena AB (publ) förvärvar verksamhetsfastighet

8 juli, 2019

Kvalitena AB (publ) förvärvar verksamhetsfastighet.

Kvalitena AB (publ) har genom bolag förvärvat en fastighet i Umeå. Fastigheten omfattar 18 000 kvm uthyrbar area med en tomtareal om 40 000 kvm. Tillträde var 1 juli 2019.

Vi är glada över att ha förvärvat en fastighet med goda utvecklingsmöjligheter och ett utmärkt läge. För Kvalitena är detta yterliggare ett steg att stärka vår portfölj med lager- , lättindustri- och logistikfastigheter” säger Knut Pousette, VD Kvalitena.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Kvalitena AB, VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

28 juni, 2019

Kvalitena publicerar Årsredovisning 2018, för att läsa årsredovisningen klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Kvalitena AB (publ) årsredovisning 2018

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q1 2019

3 juni, 2019

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q1 2019. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se Finansiell info – Finansiella rapporter.

Delårsrapport Q1 2019