Aktuellt

Kvalitena emitterar ytterligare obligationer om 100 MSEK

12 december, 2019

Kvalitena AB (publ) (”Kvalitena” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget framgångsrikt har emitterat ytterligare obligationer om 100 MSEK inom ramen för Kvalitenas existerande upp till 800 MSEK icke säkerställda obligationsram med ISIN SE0012675155 och slutförfall i december 2022. De ytterligare obligationerna emitterades till ett pris om 100,00 procent av det nominella beloppet. Total utestående volym uppgår efter emissionen till 800 MSEK.

I samband med emissionen har Kvalitena köpt tillbaka obligationer om 10 MSEK i förfallet 2020. Övrig del av emissionslikviden ska användas för generella verksamhetsändamål. De befintliga obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm och Kvalitena kommer att ansöka om att även de nyemitterade obligationerna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

ABG Sundal Collier har agerat som finansiell rådgivare i samband med den nya obligationsemissionen. Wigge & Partners har varit legal rådgivare.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Kvalitena AB, VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Informationen är sådan som Kvalitena AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 december 2019 kl. 13.35.

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q3 2019

4 december, 2019

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q3 2019. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter

Delårsrapport Q3 2019

Kvalitena AB (publ) offentliggör prospekt och avser ansöka om upptagande till handel av obligationslån på Nasdaq Stockholm

6 november, 2019

Kvalitena AB (publ) offentliggör prospekt.

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) emitterade den 25 september 2019 icke säkerställda obligationer om sammanlagt SEK 200 000 000 inom ett totalt rambelopp om SEK 800 000 000 (varunder obligationer om sammanlagt SEK 500 000 000 sedan tidigare emitterats) på den svenska obligationsmarknaden. Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 6,00 procent per år och har slutförfall den 4 december 2022.

Bolaget avser ansöka om upptagande till handel av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (”Förordningen”). Prospektet (inklusive införlivade dokument) och en separat kopia av sammanfattningen kommer att hållas tillgängliga via Bolagets hemsida (www.kvalitena.se). Prospektet kommer också att hållas tillgängligt via Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Kvalitena AB, VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Denna information är sådan information som Kvalitena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Förordningen. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2019 kl. 16.15

Kvalitena AB (publ) – Prospectus SEK 200m Notes

Summary of Prospectus SEK 200m Notes (6 November 2019)

Kvalitena AB (publ) förvärvar två verksamhetsfastigheter

3 oktober, 2019

Kvalitena AB (publ) har förvärvat fastigheterna Sigtuna Märsta 21:33 samt Uppsala Svartbäcken 19:1.

Kvalitena AB (publ) har genom bolag förvärvat två fastigheter i Sigtuna och Uppsala. Fastigheterna omfattar totalt 4 148 kvm uthyrbar area.

Vi är glada över att ha förvärvat två fastigheter med goda utvecklingsmöjligheter och utmärkta lägen. För Kvalitena är detta ytterligare ett steg att stärka vår portfölj med lager- , lättindustri- och logistikfastigheter” säger Knut Pousette, VD Kvalitena.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Kvalitena AB, VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena AB (publ) emitterar ytterligare obligationer om 200 MSEK

18 september, 2019

Kvalitena AB (publ) emitterar ytterligare obligationer om 200 MSEK

Kvalitena AB (publ) (”Kvalitena” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget framgångsrikt har emitterat ytterligare obligationer om 200 MSEK inom ramen för Kvalitenas existerande upp till 800 MSEK icke säkerställda obligationsram med ISIN SE0012675155 och slutförfall i december 2022. De ytterligare obligationerna emitterades till ett pris om 100,00 procent av det nominella beloppet. Kvalitena har tidigare emitterat obligationer om 500 MSEK, vilket innebär att den totala volymen inom ramen nu uppgår till 700 MSEK.

Emissionslikviden ska användas för generella företagsändamål. De befintliga obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm och Kvalitena kommer att ansöka om att även de nyemitterade obligationerna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Kvalitena AB, VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Informationen är sådan som Kvalitena AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 september 2019 kl. 16.40.