Om Kvalitena

Kvalitena är ett fastighetsinriktat investmentbolag med fokus på Stockholmsregionen.

Kvalitena AB är ett privatägt bolag grundat 1995 verksamt i fastighetssektorn. Kvalitena har sedan starten växt och utvecklats till ett fastighetsinriktat investmentbolag genom noteringen av de tidigare dotterbolagen D. Carnegie & Co och Stendörren Fastigheter, i vilka bolaget bibehåller kontrollerade positioner. Kvalitena har även innehav i såväl onoterade som noterade industri, produktion och finansbolag via dotterbolaget Kvalitena Industrier AB.

Koncernen 2015

  • Nettoomsättning 409 Mkr
  • Rörelseresultat 507 Mkr
  • Årets resultat 595 Mkr
  • Balansomslutning 4 123 Mkr
  • Soliditet 47%