Om Bolaget

Kvalitena AB är ett privatägt fastighetsbolag med direktägda fastigheter och onoterade fastighetsinnehav. Kvalitena har även ett mindre innehav noterade värdepapper, verksamheter differentierade ifrån fastighetsbranschen samt innehav i onoterade industri-, produktions- och finansbolag via dotterbolaget Kvalitena Industrier AB.

 

Koncernen 2019

  • Nettoomsättning 218 Mkr
  • Rörelseresultat 133 Mkr
  • Årets resultat 65 Mkr
  • Balansomslutning 8,2 Mdr
  • Soliditet 44%