Kvalitena förvärvar fastighetsportfölj i Texas, USA

30 december, 2020

Kvalitena AB (publ) har träffat avtal med Dorco International B.V. om att förvärva en fastighetsportfölj bestående av 48 fastigheter i delstaten Texas i USA till ett sammanlagt marknadsvärde om ca 120 miljoner amerikanska dollar. Förvärvet sker genom en bolagstransaktion till en köpeskilling motsvarande eget kapital vilken betalas genom kvittning mot fordran som Kvalitena AB (publ) […]