Kvalitena avyttrar fastighet

9 november, 2020

Kvalitena AB (publ):s dotterbolag Hedvig Eleonora Förvaltnings AB har avyttrat fastigheten Stockholm Glaucus 4. Försäljningen har skett genom en bolagstransaktion. Fastigheten omfattar ca 2 160 kvadratmeter och försäljningen medför ett positivt resultat under det fjärde kvartalet. Del av nettolikviden från försäljningen kommer enligt obligationsvillkoren att användas för att amortera på Kvalitenas obligationslån med förfall 2021-09-30 […]