Kvalitena AB (publ) offentliggör prospekt och avser ansöka om upptagande till handel av obligationslån på Nasdaq Stockholm

6 november, 2019

Kvalitena AB (publ) offentliggör prospekt. Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) emitterade den 25 september 2019 icke säkerställda obligationer om sammanlagt SEK 200 000 000 inom ett totalt rambelopp om SEK 800 000 000 (varunder obligationer om sammanlagt SEK 500 000 000 sedan tidigare emitterats) på den svenska obligationsmarknaden. Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR […]