Kvalitena AB (publ) offentliggör prospekt och avser ansöka om upptagande till handel av obligationslån på Nasdaq Stockholm

12 februari, 2020

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) emitterade den 18 december 2019 icke säkerställda obligationer om sammanlagt SEK 100 000 000 inom ett totalt rambelopp om SEK 800 000 000 (varunder obligationer om sammanlagt SEK 700 000 000 sedan tidigare emitterats) på den svenska obligationsmarknaden. Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 6,00 procent per […]