Inledning av skriftligt förfarande avseende Kvalitena AB (publ)’s obligationer

21 november, 2023

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) har idag informerats om att obligationsinnehavare som representerar mer än 10 % av det totala nominella beloppet av Bolagets seniora icke säkerställda obligationer med ISIN SE0012675155 (”Obligationerna”) har instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”) att inleda ett skriftligt förfarande med Bolagets obligationsinnehavare. Genom det skriftliga förfarandet ska obligationsinnehavarna besluta […]